- Reklama -peníze

Svěřenské fondy – způsob, jak chránit majetek

Jde o fond, do kterého je vyčleněn majetek a následně předán správci svěřenského fondu, který s ním může dále nakládat. Původní majitel se tak zároveň svého majetku vzdává.

Majetek tedy nemá vlastníka, ale pouze správce, který k němu má určitá práva. Jde o poměrně časově i finančně nákladnou záležitost, protože založení fondu vyžaduje velmi podrobné zpracování všech náležitostí statutu svěřenského fondu.

Mimo jiné může tento fond chránit majetek zakladatele před případnými věřiteli, nebo pokud dojde k úmrtí, před nežádoucími dědici, kdy musí být přesně splněny podmínky pro dědické plnění.

Nevýhodou fondu může být zatím jeho nedostatečné ukotvení v právu, kdy dochází k neustálé novelizaci zákona. Stále však platí, že zakladatel je založením svěřenského fondu v určité výhodě.

více v článku...

Subjekty:

  • Zakladatel – vkládá do fondu svůj majetek, čímž se ho zároveň i vzdává
  • Obmyšlený – osoba, které má být z fondu plněno. Na plnění má právo, pokud dodrží podmínky, které stanovil zakladatel. Může jít například o dokončení studia či dosažení určité věkové hranice.
  • Správce – spravuje majetek, mohou být i dva správci, přičemž jedním může být právě zakladatel 

Zakladatel díky převodu majetku do fondu sníží svůj daňový základ a tím i odvod daní. Zároveň si zachovává naprostou anonymitu, čímž je opět chráněn, protože v oficiálních registrech se uvádí pouze jméno správce.

Činnost správce svěřenského fondu kontroluje zakladatel, obmyšlený, případně ostatní určené osoby. Pokud by měl kdokoli pochybnosti o úkonech prováděných správcem, lze jej vyměnit či může dokonce soud nařídit, aby správce některé činnosti dělal či nedělal.

Účel svěřenského fondu

Renta

Zakladatel zajistí buď sebe, nebo celou svou rodinu pro případ nemoci, kdy nebude schopen, vydělávat finanční prostředky. Z fondu mu tak bude po dobu nemoci vyplácena renta.

Dědictví

Pokud se zakladatel obává o majetek po své smrti, stanoví podmínky, za kterých jej mohou pozůstalí čerpat.  

Správa společnosti

Majitel určité společnosti se může rozhodnout, že se chce věnovat jinému odvětví podnikání. Vloží tak svoji stávající společnost do rukou svěřenského správce. Jeho jméno již nebude uvedeno v katastru nemovitostí či v jiných seznamech.

Charita

Touto formou lze podpořit i veřejně prospěšné činnosti v nejrůznějších oblastech. Pokud daná organizace zanikne, rozhodne soud o dalším fungování fondu, který by se měl podobat původnímu záměru. V případě že zakladatel stále žije, sdělí přímo on soudu svůj další záměr.

Svěřenský versus svěřenecký fond

Ptáte se, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma subjekty? Vůbec žádný! Svěřenecký fond je totiž špatné označení fondu svěřenského. Oba názvy tudíž označují totožný pojem. Správně bychom tedy měli tyto fondy nazývat jako svěřenské, ačkoli velmi často nacházíme právě špatné označení. 

Autor: Parkerhill.cz

 

Related Articles

- Advertisement -pr článek

Mohlo by Vás zajímat